Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:43

юни 29th 2014 in Марк

GNT (NA27): ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
НОВ 2007: дошъл Йосифа от Ариматея, почтен съветник, който и сам бе очакващ царството на Бога, и осмели [се] дойде при Пилата и поиска тялото на Исуса.
Цариградски 1871: Дойде Иосиф от Ариматея, почтен един съветник, който и той ожидаше царството Божие; и дързна та влезе при Пилата, и поиска телото Исусово.
Протестантски 1940: дойде Иосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.
Православен 1992: дойде Иосиф Ариматейски, виден член от съвета, който и сам очакваше царството Божие, дръзна, та влезе при Пилата, и измоли тялото Иисусово.
WBTC 2000: Тогава дойде Йосиф от Ариматея, уважаван член на Съвета и един от онези, които очакваха идването на Божието царство. Той смело влезе при Пилат и поиска тялото на Исус.
ББД 2000: дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус.
Верен 2002: дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Иисус.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον
НОВ 2007: И вече вечер станало, защото бе приготовление, което е предсъбота,
Цариградски 1871: И когато вече стана вечер, (защото беше петък, сиреч, срещу събота,)
Протестантски 1940: И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
Православен 1992: И когато вече […]

Previous Entry

GNT (NA27): ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
НОВ 2007: А Пилата, учуди [се] дали вече умрял, и повикал стотника, попита го дали отдавна умря.
Цариградски 1871: А Пилат се почуди да ли е вече умрел; и повика стотника, та го попита отколе ли […]

Next Entry

Архив