Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:44

юни 30th 2014 in Марк

GNT (NA27): ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
НОВ 2007: А Пилата, учуди [се] дали вече умрял, и повикал стотника, попита го дали отдавна умря.
Цариградски 1871: А Пилат се почуди да ли е вече умрел; и повика стотника, та го попита отколе ли е умрел.
Протестантски 1940: А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.
Православен 1992: Пилат се почуди, че Той вече е умрял; и, като повика стотника, попита го: дали отдавна е умрял?
WBTC 2000: Пилат се учуди, че Исус така бързо е умрял, и затова повика стотника да го пита дали е мъртъв отдавна.
ББД 2000: А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време.
Верен 2002: А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, го попита дали е мъртъв от дълго време.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
НОВ 2007: дошъл Йосифа от Ариматея, почтен съветник, който и сам бе очакващ царството на Бога, и осмели [се] дойде при Пилата и поиска тялото на Исуса.
Цариградски […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
НОВ 2007: И разбрал от стотника, отстъпи тялото на Йосифа.
Цариградски 1871: И като се научи от стотника, подари телото Иосифу.
Протестантски 1940: И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
Православен 1992: И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.
WBTC 2000: След като […]

Next Entry

Архив