Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:45

юли 1st 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ
НОВ 2007: И разбрал от стотника, отстъпи тялото на Йосифа.
Цариградски 1871: И като се научи от стотника, подари телото Иосифу.
Протестантски 1940: И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа.
Православен 1992: И като узна от стотника, даде тялото Иосифу.
WBTC 2000: След като чу отговора на стотника, Пилат разреши на Йосиф да вземе тялото.
ББД 2000: И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.
Верен 2002: И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν
НОВ 2007: А Пилата, учуди [се] дали вече умрял, и повикал стотника, попита го дали отдавна умря.
Цариградски 1871: А Пилат се почуди да ли е вече умрел; и повика стотника, та го попита отколе ли […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И купил плащеница, снел Го, обви с плащеницата и положи Го в гроб, който бе изсечен от скала, и търколи камък на вратата на гробна.
Цариградски 1871: […]

Next Entry

Архив