Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:47

юли 3rd 2014 in Марк

GNT (NA27): ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται
НОВ 2007: А Марията Магдалината и Марията Йосиевата майка го гледаха къде се полагаше.
Цариградски 1871: А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха.
Протестантски 1940: А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.
Православен 1992: А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат.
WBTC 2000: Мария Магдалина и Мария, майката на Йосия, видяха къде го положиха.
ББД 2000: А Мария Магдалена и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагат.
Верен 2002: А Мария Магдалена и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου
НОВ 2007: И купил плащеница, снел Го, обви с плащеницата и положи Го в гроб, който бе изсечен от скала, и търколи камък на вратата на гробна.
Цариградски 1871: […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν
НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го.
Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати […]

Next Entry

Архив