Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:14

юли 17th 2014 in Марк

GNT (NA27): ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν
НОВ 2007: А после седнали сами, на единайсетте им се откри и смъмри неверието им и коравосърдечието, защото видели Го възкресен не повярваха.
Цариградски 1871: После се яви на единадесетте когато беха на трапезата, и укори ги за неверството и жестокосърдието им, защото не хванаха вера на тези които го видеха възкръснал.
Протестантски 1940: После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и смъмра ги за неверието и жестокосърдечието им, дето не повярваха на тия, които Го бяха видели възкръснал.
Православен 1992: Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.
WBTC 2000: След известно време Исус се яви на единадесетте ученика, когато вечеряха. Той им се скара за тяхното неверие и коравосърдечност, защото не бяха повярвали на онези, които го бяха видели възкръснал.
ББД 2000: После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
Верен 2002: После се яви на самите единадесет ученици, когато бяха на трапезата, и ги смъмри за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
НОВ 2007: Тези отишли разказаха на останалите; нито тях повярваха.
Цариградски 1871: И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера.
Протестантски 1940: И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха.
Православен 1992: И като се върнаха, обадиха на останалите; но и […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει
НОВ 2007: И каза им: Отишли в света цял, проповядвайте евангелието на творението всяко.
Цариградски 1871: И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар.
Протестантски 1940: И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието […]

Next Entry

Архив