Евангелието
Нов български превод на Библията
Now viewing all posts in Марк

Марк 16:20

юли 23rd 2014

GNT (NA27): ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ τοῦ κυρίου συνεργοῦντος καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων НОВ 2007: А онези излезли проповядваха навсякъде, Господ съдействащ и словото потвърждаващ със знаменията следващи. Цариградски 1871: А те излезоха и проповедваха навсекъде, като съдействуваше Господ и потвърдяваше словото си със знаменията които следваха. Амин. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Марк 16:19

юли 22nd 2014

GNT (NA27): ὁ μὲν οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ θεοῦ НОВ 2007: Така след като Господ Исус говори им, Се възнесе в небето и седна от дясно на Бога. Цариградски 1871: И тъй Господ, след като им говори, възнесе се на небето и седна […]

Read On No Comments

Марк 16:18

юли 21st 2014

GNT (NA27): καὶ ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ μὴ αὐτοὺς βλάψῃ ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς ἕξουσιν НОВ 2007: [И в ръцете си] змии ще хващат; също смъртоносно нещо ако изпият, никак не ще ги нарани; на болнави ще ръце полагат и добре ще имат. Цариградски 1871: змии ще […]

Read On No Comments

Марк 16:17

юли 20th 2014

GNT (NA27): σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασιν ταῦτα παρακολουθήσει ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν γλώσσαις λαλήσουσιν καιναῖς НОВ 2007: А повярвалите тези знамения ще следват: в името Ми демони ще изгонват, езици ще говорят нови, Цариградски 1871: И на тези които поверват ще им споследват тия знамения; с моето име бесове ще изпъждат; нови езици […]

Read On No Comments

Марк 16:16

юли 19th 2014

GNT (NA27): ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται НОВ 2007: Повярвалите и кръстили се ще се спасят, а неповярвалите ще са осъден. Цариградски 1871: Който поверва, и се кръсти, спасен ще бъде; а който не поверва ще бъде осъден. Протестантски 1940: Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не […]

Read On No Comments

Марк 16:15

юли 18th 2014

GNT (NA27): καὶ εἶπεν αὐτοῖς πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει НОВ 2007: И каза им: Отишли в света цял, проповядвайте евангелието на творението всяко. Цариградски 1871: И рече им: Идете по всичкия свет и проповедайте евангелието на всяка твар. Протестантски 1940: И рече им: Идете по целия свят и […]

Read On No Comments

Марк 16:14

юли 17th 2014

GNT (NA27): ὕστερον δὲ ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν ὅτι τοῖς θεασαμένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον οὐκ ἐπίστευσαν НОВ 2007: А после седнали сами, на единайсетте им се откри и смъмри неверието им и коравосърдечието, защото видели Го възкресен не повярваха. Цариградски 1871: После се яви на единадесетте когато беха […]

Read On No Comments

Марк 16:13

юли 16th 2014

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν НОВ 2007: Тези отишли разказаха на останалите; нито тях повярваха. Цариградски 1871: И те отидоха та известиха на другите; но нито тем хванаха вера. Протестантски 1940: И те отидоха и известиха на другите; но нито на тях повярваха. Православен 1992: И като се върнаха, обадиха […]

Read On No Comments

Марк 16:12

юли 15th 2014

GNT (NA27): μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ πορευομένοις εἰς ἀγρόν НОВ 2007: А след тези, на двама от тях ходещи се откри в друга форма, вървящи в поле. Цариградски 1871: След това яви се в друг образ на двамина от тех, когато вървеха и отиваха на село. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Марк 16:11

юли 14th 2014

GNT (NA27): κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ αὐτῆς ἠπίστησαν НОВ 2007: Тези чули, че живее и [че] видяла не повярваха. Цариградски 1871: И те като чуха че е жив и че го е видела, не хванаха вера. Протестантски 1940: Но те, като чуха, че бил жив, и че тя Го видяла, не повярваха. […]

Read On No Comments


Архив