Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:10

юни 18th 2017

GNT (NA27): τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται НОВ 2007: Тогава казва им Исуса: Не се страхувайте. Идете съобщяте на братята Ми за да идат в Галилеята дори ще Ме видят. Цариградски 1871: Тогаз казва им Исус: Не бойте се; идете, […]

Read On No Comments

Матей 28:9

юни 17th 2017

GNT (NA27): καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ НОВ 2007: И ето Исус срещна ги казвайки: Радвайте [се]! А приближили хванаха Му нозете и поклониха [се] Нему. Цариградски 1871: И когато отхождаха да известят на учениците му, ето Исус ги срещна, и каза: Радвайте […]

Read On No Comments

Матей 28:8

юни 16th 2017

GNT (NA27): καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ НОВ 2007: И отделили бързо от гроба със страх и радост голяма [се] затичаха да известят на учениците Му. Цариградски 1871: И излезоха скоро от гробът със страх и радост голема, и завтекоха се да известят на […]

Read On No Comments

Матей 28:7

юни 15th 2017

GNT (NA27): καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν НОВ 2007: И бързо отишли кажете на учениците му, че възкръсна от мъртвите и ето преварва ви в Галилеята там Него ще видите. Ето казах ви. Цариградски 1871: […]

Read On No Comments

Матей 28:6

юни 14th 2017

GNT (NA27): οὐκ ἔστιν ὧδε ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο НОВ 2007: Не е тук защото възкръсна както каза елате, вижте мястото където бе поставен. Цариградски 1871: Не е тука; защото възкръсна, както рече: елате, вижте местото гдето лежеше Господ. Протестантски 1940: Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: […]

Read On No Comments

Матей 28:5

юни 13th 2017

GNT (NA27): ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπεν ταῖς γυναιξίν μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε НОВ 2007: А отговарящ ангелът каза на жените: Не се страхувайте, защото познал вие, че Исуса разпнатия търсите. Цариградски 1871: А ангелът отговори и рече на жените: не бойте се вие; защото зная, че Исуса разпятаго […]

Read On No Comments

Матей 28:4

юни 12th 2017

GNT (NA27): ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν ὡς νεκροί НОВ 2007: И от страха от него се разтрепериха пазещите и станали като мъртви. Цариградски 1871: И от страха му стреснаха се стражарите, и станаха като мъртви. Протестантски 1940: И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви. […]

Read On No Comments

Матей 28:3

юни 11th 2017

GNT (NA27): ἦν δὲ ἡ εἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡς χιών НОВ 2007: А беше видът му като светкавица и облеклото му бяло като сняг. Цариградски 1871: На глед бе той като блескавица, и облеклото му бело като снег. Протестантски 1940: Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло […]

Read On No Comments

Матей 28:2

юни 10th 2017

GNT (NA27): καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ἄγγελος γὰρ κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ καὶ προσελθὼν ἀπεκύλισεν τὸν λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ НОВ 2007: И ето, земетресение стана велико, защото Господен слязъл от небето и дошъл, отвали камъка и седеше на него. Цариградски 1871: И ето, стана трус голем; защото ангел Господен слезе от небето, […]

Read On No Comments

Матей 28:1

юни 9th 2017

GNT (NA27): ὀψὲ δὲ σαββάτων τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων ἦλθεν Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον НОВ 2007: А след съботата, на зазоряване, в първия от съботата дойде Мария Магдалината и другата Мария да видят гроба. Цариградски 1871: И като се мина съботата, на разсъвнуване в първия ден на седмицата, […]

Read On No Comments


Архив