Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:3

юли 6th 2014

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба? Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба? Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой […]

Read On No Comments

Марк 16:2

юли 5th 2014

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето. Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето. Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на […]

Read On No Comments

Марк 16:1

юли 4th 2014

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го. Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха […]

Read On No Comments

Марк 15:47

юли 3rd 2014

GNT (NA27): ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται НОВ 2007: А Марията Магдалината и Марията Йосиевата майка го гледаха къде се полагаше. Цариградски 1871: А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха. Протестантски 1940: А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха. Православен […]

Read On No Comments

Марк 15:46

юли 2nd 2014

GNT (NA27): καὶ ἀγοράσας σινδόνα καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησεν τῇ σινδόνι καὶ ἔθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας καὶ προσεκύλισεν λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου НОВ 2007: И купил плащеница, снел Го, обви с плащеницата и положи Го в гроб, който бе изсечен от скала, и търколи камък на вратата на гробна. […]

Read On No Comments

Марк 15:45

юли 1st 2014

GNT (NA27): καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ πτῶμα τῷ Ἰωσήφ НОВ 2007: И разбрал от стотника, отстъпи тялото на Йосифа. Цариградски 1871: И като се научи от стотника, подари телото Иосифу. Протестантски 1940: И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Иосифа. Православен 1992: И като узна от стотника, даде тялото Иосифу. […]

Read On No Comments

Марк 15:44

юни 30th 2014

GNT (NA27): ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκεν καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανεν НОВ 2007: А Пилата, учуди [се] дали вече умрял, и повикал стотника, попита го дали отдавна умря. Цариградски 1871: А Пилат се почуди да ли е вече умрел; и повика стотника, та го попита отколе ли е […]

Read On No Comments

Марк 15:43

юни 29th 2014

GNT (NA27): ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ НОВ 2007: дошъл Йосифа от Ариматея, почтен съветник, който и сам бе очакващ царството на Бога, и осмели [се] дойде при Пилата и поиска тялото на […]

Read On No Comments

Марк 15:42

юни 28th 2014

GNT (NA27): καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον НОВ 2007: И вече вечер станало, защото бе приготовление, което е предсъбота, Цариградски 1871: И когато вече стана вечер, (защото беше петък, сиреч, срещу събота,) Протестантски 1940: И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота, Православен 1992: И […]

Read On No Comments

Марк 15:41

юни 27th 2014

GNT (NA27): αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα НОВ 2007: които, когато беше в Галилеята, следваха Го и служеха Му; и други много от възлезлите с Него в Ерусалим. Цариградски 1871: които, и когато беше Исус в Галилея, следваха го и слугуваха […]

Read On No Comments


Архив