Матей 28:12

GNT (NA27): καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις НОВ 2007: И събрали се със стареите и също план взели, сребърници достатъчно дадоха на войниците: Цариградски 1871: И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно, Протестантски 1940: И те, като се …