Матей 28:14

GNT (NA27): καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν НОВ 2007: И ако се чуе това на управителя, ние ще уверим го и вас безгрижни ще направим. Цариградски 1871: И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа. Протестантски …