Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 28:20

юни 28th 2017

GNT (NA27): διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος НОВ 2007: Поучавайки ги да пазят всички колкото заповядах ви и ето аз с вас съм всичките дни до свършека на века. Цариградски 1871: и учете ги да пазят всичко що съм […]

Read On No Comments

Матей 28:19

юни 27th 2017

GNT (NA27): πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος НОВ 2007: Отишли така, научете всички езичниците, кръщавайте в името на Отца и Сина и Светия Дух, Цариградски 1871: Идете прочее научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина […]

Read On No Comments

Матей 28:18

юни 26th 2017

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята. Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и […]

Read On No Comments

Матей 28:17

юни 25th 2017

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха. Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха. Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; […]

Read On No Comments

Матей 28:16

юни 24th 2017

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса. Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус. Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на […]

Read On No Comments

Матей 28:15

юни 23rd 2017

GNT (NA27): οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας НОВ 2007: А тези взели сребърниците направиха като бяха научени и се разнесе словото това от юдеи до [ден] днешен . Цариградски 1871: И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу […]

Read On No Comments

Матей 28:14

юни 22nd 2017

GNT (NA27): καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν НОВ 2007: И ако се чуе това на управителя, ние ще уверим го и вас безгрижни ще направим. Цариградски 1871: И ако се чуе това пред управителя, ние ще го убедим, и ще сторим вие да немате грижа. Протестантски […]

Read On No Comments

Матей 28:13

юни 21st 2017

GNT (NA27): λέγοντες εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων НОВ 2007: казващи: Кажете, че учениците Му нощя влезли откраднаха Го от нас заспали. Цариградски 1871: и думаха им: Речете че учениците му дойдоха през нощ и го откраднаха, когато ние спехме. Протестантски 1940: Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта […]

Read On No Comments


Архив