Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 27:25

април 28th 2017

GNT (NA27): καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς ὁ λαὸς εἶπεν τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν НОВ 2007: И отговарящ народът каза: Кръвта Му върху нас на децата ни. Цариградски 1871: И отговори всичкий народ и рече: Неговата кръв на нас да бъде и на чадата наши. Протестантски 1940: И целият народ в […]

Read On No Comments

Матей 27:24

април 27th 2017

GNT (NA27): ἰδὼν δὲ ὁ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε НОВ 2007: А видял Пилат, че нищо не ползва, но повече вълненеи става, взел вода изми ръцете пред множеството казвайки: Невинен съм от кръвта на […]

Read On No Comments

Матей 27:23

април 26th 2017

GNT (NA27): ὁ δὲ ἔφη τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες σταυρωθήτω НОВ 2007: А този каза: Защото какво зло е направи, а тези повече викаха казващи: Да се разпъне. Цариградски 1871: А управителят каза: Че какво зло е сторил? А те много повече викаха, и казваха: Да се разпне. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Матей 27:22

април 25th 2017

GNT (NA27): λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν πάντες σταυρωθήτω НОВ 2007: Казва им Пилата: Какво така ще направя с Исус наричащия се Христос? Казват всички: Да се разпъне. Цариградски 1871: Казва им Пилат: Но какво да правя Исуса, нарицаемаго Христа? Казват му всичките: Да се разпне. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Матей 27:21

април 24th 2017

GNT (NA27): ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν οἱ δὲ εἶπαν τὸν Βαραββᾶν НОВ 2007: А отговарящ управителят каза им: Кого искате от двамата ще пусна ви а тези казаха: Варава. Цариградски 1871: Отговори управителът и рече им: Кого искате от двата да ви пусна? А те рекоха: […]

Read On No Comments

Матей 27:20

април 23rd 2017

GNT (NA27): οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν НОВ 2007: А първосвещениците и стареите убедиха множествата да поискат Варавата, а Исуса да унищожат. Цариградски 1871: А първосвещениците и старейшините нагласиха народа да изпросят Варава, а Исус да погубят. Протестантски 1940: А главните свещеници и […]

Read On No Comments

Матей 27:19

април 22nd 2017

GNT (NA27): καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ ὄναρ δι αὐτόν НОВ 2007: А седящ си на съдийския престол, изпрати при него жената казвайки: Нищо теб и на праведника този много, много защото днес на сън чрез […]

Read On No Comments

Матей 27:18

април 21st 2017

GNT (NA27): ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν НОВ 2007: Защото знаеше, че от завист предадоха Го. Цариградски 1871: Понеже знаеше че от завист го предадоха. Протестантски 1940: (Понеже знаеше, че от завист го предаваха. Православен 1992: защото знаеше, че Го бяха предали от завист. WBTC 2000: Той знаеше, че хората бяха предали Исус, […]

Read On No Comments


Архив