Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 25:1

декември 4th 2016

GNT (NA27): τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν τοῦ νυμφίου НОВ 2007: Тогава ще се оприличи царството на небесата на десет девици, които взеха светилниците си и в среща на младоженеца. Цариградски 1871: Тогаз ще се уподоби царството небесно на десет девици, които взеха светилниците […]

Read On No Comments

Матей 24:51

декември 3rd 2016

GNT (NA27): καὶ διχοτομήσει αὐτὸν καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν θήσει ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων НОВ 2007: и разполови го частта му между лицемерите ще сложи; там ще е плачът и скърцането на зъбите. Цариградски 1871: и ще го разсече, и ще тури неговата част с лицемерите; там […]

Read On No Comments

Матей 24:50

декември 2nd 2016

GNT (NA27): ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ προσδοκᾷ καὶ ἐν ὥρᾳ ᾗ οὐ γινώσκει НОВ 2007: ще дойде господарят на слугата този в ден който не чака и в час който не познава, Цариградски 1871: господарят на този раб ще дойде в който ден той не очаква, и в който […]

Read On No Comments

Матей 24:49

декември 1st 2016

GNT (NA27): καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους αὐτοῦ ἐσθίῃ δὲ καὶ πίνῃ μετὰ τῶν μεθυόντων НОВ 2007: и започне да бие съслужителите си, а яде и пие с пияните, Цариградски 1871: и начене да бие съслужителите си, и да яде и да пие с пияниците; Протестантски 1940: и той почне да бие служителите си, и […]

Read On No Comments

Матей 24:48

ноември 30th 2016

GNT (NA27): ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ χρονίζει μου ὁ κύριος НОВ 2007: А ако каже злия слуга този в сърцето си: Бави [се] господарят ми, Цариградски 1871: Ако ли рече злий този раб в сърцето си: Ще се забави да дойде господарят ми, Протестантски 1940: Но, ако оня […]

Read On No Comments

Матей 24:47

ноември 29th 2016

GNT (NA27): ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν НОВ 2007: Амин казвам ви, че на него всички биващите му ще повери. Цариградски 1871: Истина ви казвам, че ще го постави над всичкият си имот. Протестантски 1940: Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Православен 1992: истина […]

Read On No Comments

Матей 24:46

ноември 28th 2016

GNT (NA27): μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτως ποιοῦντα НОВ 2007: Благословен слугата този, който дошъл господарят му ще намери така правещ. Цариградски 1871: Блажен този раб, когото, кога си дойде господарят му, намери го да прави така. Протестантски 1940: Блажен е оня слуга, чийто господар, като си дойде, го […]

Read On No Comments

Матей 24:45

ноември 27th 2016

GNT (NA27): τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος ὃν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν τροφὴν ἐν καιρῷ НОВ 2007: Така, кой е верният слуга и разумен, комуто е поверил господарят му прислугата си да даде на тях храна във време? Цариградски 1871: И кой е този верен […]

Read On No Comments


Архив