Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 26:67

март 26th 2017

GNT (NA27): τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ ἐκολάφισαν αὐτόν οἱ δὲ ἐράπισαν НОВ 2007: Тогава заплюваха в лицето Му и блъскаха го, а тези удряха Цариградски 1871: Тогаз го заплюваха в лицето и го бъхтеха, а други му удряха плесници Протестантски 1940: Тогава Го заплюваха в лицето и Го блъскаха; а други Му […]

Read On No Comments

Матей 26:66

март 25th 2017

GNT (NA27): τί ὑμῖν δοκεῖ οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπαν ἔνοχος θανάτου ἐστίν НОВ 2007: Какво вие мислите? А отговорилите казаха: Изложен на смърт е. Цариградски 1871: Що мислите вие? И те отговориха и рекоха: Повинен е на смърт. Протестантски 1940: А те в отговор рекоха: Изложи се на смъртно наказание. Православен 1992: Как ви се […]

Read On No Comments

Матей 26:65

март 24th 2017

GNT (NA27): τότε ὁ ἀρχιερεὺς διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ λέγων ἐβλασφήμησεν τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν βλασφημίαν НОВ 2007: Тогава първосвещеникът раздра дрехите си казвайки: Богохулствува! Какво още нужда имаме от свидетели? Ето, сега чухте хулите. Цариградски 1871: Тогаз първосвещеникът раздра дрехите си и казваше: Богохулствува! каква още потреба имаме от […]

Read On No Comments

Матей 26:64

март 23rd 2017

GNT (NA27): λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς σὺ εἶπας πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ НОВ 2007: Казва му Исуса: Ти каза, но казвам ви от сега ще видите Сина Човешкия седящ от дясно на силата и идващ от облаците […]

Read On No Comments

Матей 26:63

март 22nd 2017

GNT (NA27): ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος ἵνα ἡμῖν εἴπῃς εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ НОВ 2007: А Исуса мълчеше и първосвещеникът каза му: Заклевам според Бога живия да ни кажеш ако ти си Хрста Синът на Бога! Цариградски 1871: […]

Read On No Comments

Матей 26:62

март 21st 2017

GNT (NA27): καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ οὐδὲν ἀποκρίνῃ τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν НОВ 2007: И станал първосвещеникът каза Му: Нищо ли [не] отговаряш? Какво тези ти свидетелстват? Цариградски 1871: И стана първосвещеникът и рече му: Не отговаряш ли? какво свидетелствуват тези върху ти? Протестантски 1940: Тогава първосвещеникът стана и Му рече: Нищо ли […]

Read On No Comments

Матей 26:61

март 20th 2017

GNT (NA27): εἶπαν οὗτος ἔφη δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι НОВ 2007: казаха: Този каза: Мога да унищожа храма на Бога и от три дни да съградя. Цариградски 1871: и рекоха: Той каза: Мога да разваля храма Божий, и за три дни да го съзида пак. Протестантски 1940: Тоя […]

Read On No Comments

Матей 26:60

март 19th 2017

GNT (NA27): καὶ οὐχ εὗρον πολλῶν προσελθόντων ψευδομαρτύρων ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο НОВ 2007: И не намериха от много дошли лъжесвидетели, а после приближили двама Цариградски 1871: и не намерваха: ако и да надойдоха много лъжливи свидетели, не намериха. Напокон дойдоха двама лъжливи свидетели Протестантски 1940: обаче не намериха, при все че дойдоха много лъжесвидетели. […]

Read On No Comments


Архив