Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 26:39

февруари 26th 2017

GNT (NA27): καὶ προελθὼν μικρὸν ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων πάτερ μου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθάτω ἀπ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω ἀλλ ὡς σύ НОВ 2007: И пристъпил малко, падна на лице Си молещ [се] казвайки: Отче Мой, ако възможно е да отмине от мен чашата тази, но […]

Read On No Comments

Матей 26:38

февруари 25th 2017

GNT (NA27): τότε λέγει αὐτοῖς περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ ἐμοῦ НОВ 2007: Тогава казва им: Прескръбна е душата Ми до смърт. Оставайте тук и бдете с Мен. Цариградски 1871: Тогаз им казва: Прискърбна е душата ми до смърт; постойте тука и бъдете будни с мене. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Матей 26:37

февруари 24th 2017

GNT (NA27): καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον καὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν НОВ 2007: И взел Петра и двамата сина Заведееви, започна да скърби и да тъгува. Цариградски 1871: И като взе Петра и двамата Зеведееви синове, начна да скърби и да тъжи. Протестантски 1940: И като взе със Себе Си Петра […]

Read On No Comments

Матей 26:36

февруари 23rd 2017

GNT (NA27): τότε ἔρχεται μετ αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον λεγόμενον Γεθσημανί καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς καθίσατε αὐτοῦ ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι НОВ 2007: Тогава идва с тях Исуса в нива наричаща се Гетсимания и казва на учениците Си: Седете с Мен до когато отишъл там [се] моля. Цариградски 1871: Тогаз идва с тех […]

Read On No Comments

Матей 26:35

февруари 22nd 2017

GNT (NA27): λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ μή σε ἀπαρνήσομαι ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπαν НОВ 2007: Казва Му Петра: Ако е нужно с теб аз с Теб да умря, никак не ще Те отрека. Подобно и всички ученици казаха. Цариградски 1871: Казва му Петър: Ако стане нужда […]

Read On No Comments

Матей 26:34

февруари 21st 2017

GNT (NA27): ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με НОВ 2007: Каза му Исуса: Амин казвам ти, че в тази нощ, преди петел да повика три ще отречеш ме. Цариградски 1871: Рече му Исус: Истина ти казвам че в тази нощ преди да пее […]

Read On No Comments

Матей 26:33

февруари 20th 2017

GNT (NA27): ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι НОВ 2007: А отговарящ Петра каза Му: Ако всички ще се съблазнят в Теб, аз никога [не] ще съблазня. Цариградски 1871: А Петър отговори и рече му: Ако и всички да се съблазнят в тебе, аз никога нема да […]

Read On No Comments

Матей 26:32

февруари 19th 2017

GNT (NA27): μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί με προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν НОВ 2007: А след това да се възкреся, ще изпреваря ви в Галилеята. Цариградски 1871: А подир възкресението си, ще ви предваря в Галилея. Протестантски 1940: А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея. Православен 1992: А след възкресението Си ще […]

Read On No Comments


Архив