Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 23:26

септември 30th 2016

GNT (NA27): Φαρισαῖε τυφλέ καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτοῦ καθαρόν НОВ 2007: Фарисею сляп, изчисти първо вътре чашата, за да стане и отвън чиста. Цариградски 1871: Фарисею слепи, очисти първом отвътре чашата и блюдото, да бъде и външното им чисто. Протестантски 1940: Слепи фарисеино! очисти първо вътрешността на […]

Read On No Comments

Матей 23:25

септември 29th 2016

GNT (NA27): οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀκρασίας НОВ 2007: Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото очиствайки отвън чашата и чинията, а отвътре пълните от грабеж и невъздържаност. Цариградски 1871: Горко вам, книжници и Фарисеи, лицемери! защото очистяте […]

Read On No Comments

Матей 23:24

септември 28th 2016

GNT (NA27): ὁδηγοὶ τυφλοί οἱ διϋλίζοντες τὸν κώνωπα τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες НОВ 2007: Слепи водачи, тези прецеждащите молеца, а камилата поглъщащи. Цариградски 1871: Водители слепи! които комарът прецеждате, а камилата поглъщате. Протестантски 1940: Слепи водители! които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Православен 1992: Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате! WBTC 2000: Слепи […]

Read On No Comments

Матей 23:23

септември 27th 2016

GNT (NA27): οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ τὴν πίστιν ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι НОВ 2007: Горко вам книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десетък от джоджена и копъра и […]

Read On No Comments

Матей 23:22

септември 26th 2016

GNT (NA27): καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ НОВ 2007: И заклелият [се] в небето, кълне [се] в трона на Бога и в седналият върху него. Цариградски 1871: И който се е заклел в небето, заклева се в престола Божий, и в тогози […]

Read On No Comments

Матей 23:21

септември 25th 2016

GNT (NA27): καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικοῦντι αὐτόν НОВ 2007: И който се кълне в храма, заклева се в него и в Онзи, Който обитава в него. Цариградски 1871: И който се е заклел в храма, заклева се в него, и в тогози който живее в него. […]

Read On No Comments

Матей 23:20

септември 24th 2016

GNT (NA27): ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ НОВ 2007: Така заклелият [се] в олтара, кълне [се] в него и във всичко това върху него. Цариградски 1871: И тъй който се е заклел в олтаря, заклева се в него, и във всичко що е на него. […]

Read On No Comments

Матей 23:19

септември 23rd 2016

GNT (NA27): τυφλοί τί γὰρ μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον НОВ 2007: Слепи, защото какво по-голямо, дарът ли или олтарът, освещаващият дара? Цариградски 1871: Безумни и слепи! че кое е по-големо, дарът ли, или олтарът, който освещава дара? Протестантски 1940: [Безумни и] слепи! че кое е по-голямо, дарът ли, или […]

Read On No Comments


Архив