Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 22:40

август 29th 2016

GNT (NA27): ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται НОВ 2007: В тези две заповеди цял законът виси и пророците. Цариградски 1871: На тези двете заповеди всичкият закон и пророците висят. Протестантски 1940: На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. Православен 1992: на тия две заповеди се крепи […]

Read On No Comments

Матей 22:39

август 28th 2016

GNT (NA27): δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν НОВ 2007: А втора, като нея: „Ще обичаш ближния си като себе си“. Цариградски 1871: А втора подобна на нея: Да възлюбиш ближният си като себе си. Протестантски 1940: А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. […]

Read On No Comments

Матей 22:38

август 27th 2016

GNT (NA27): αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή НОВ 2007: Това е голямата и първа заповед. Цариградски 1871: Тази е първа и голяма заповед. Протестантски 1940: Това е голямата и първа заповед. Православен 1992: тази е първа и най-голяма заповед; WBTC 2000: Това е първата и най-важна заповед. ББД 2000: Това е най-голямата и […]

Read On No Comments

Матей 22:37

август 26th 2016

GNT (NA27): ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου НОВ 2007: А Този каза му: „Ще обичащ Господ Бога ти в цялото си сърце и в цялата ти душа и в целия ти ум“. Цариградски 1871: […]

Read On No Comments

Матей 22:36

август 25th 2016

GNT (NA27): διδάσκαλε ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ НОВ 2007: Учителю, коя заповед велика в закона? Цариградски 1871: Учителю! Коя заповед е голяма в закона? Протестантски 1940: Учителю, коя е голямата заповед в закона? Православен 1992: Учителю, коя заповед е най-голяма в закона? WBTC 2000: „Учителю, коя заповед от закона е най-важна?“ ББД 2000: […]

Read On No Comments

Матей 22:35

август 24th 2016

GNT (NA27): καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν νομικὸς πειράζων αὐτόν НОВ 2007: И попита един от тях [законен] изпитващ Го: Цариградски 1871: И от тех един законник, попита го, за да го изкушава, и каза: Протестантски 1940: И един от тях, законник, за да Го изпита, зададе Му въпрос: Православен 1992: И един от тях, […]

Read On No Comments

Матей 22:34

август 23rd 2016

GNT (NA27): οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς Σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό НОВ 2007: А фарисеите чули, че смълчал садукеите, събраха се на едно/против него. Цариградски 1871: А Фарисеите като чуха че затули на Садукеите устата, събраха се наедно. Протестантски 1940: А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно. Православен 1992: […]

Read On No Comments

Матей 22:33

август 22nd 2016

GNT (NA27): καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ НОВ 2007: И чули множествата се чудеха на учението Му. Цариградски 1871: И като чуха народът, удивяваха се на поучението му. Протестантски 1940: И множеството, като чу това, чудеха се на учението Му. Православен 1992: И народът, като слушаше, чудеше се на учението Му. […]

Read On No Comments


Архив