Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 26:4

януари 22nd 2017

GNT (NA27): καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν καὶ ἀποκτείνωσιν НОВ 2007: и сговориха [се] Исуса да уловят и убият; Цариградски 1871: и наговориха се да уловят Исуса с измама и да го убият; Протестантски 1940: и наговаряха се да уловят Исуса с хитрост и да Го умъртвят; Православен 1992: и решиха в съвета […]

Read On No Comments

Матей 26:3

януари 21st 2017

GNT (NA27): τότε συνήχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ λεγομένου Καϊάφα НОВ 2007: Тогава, събраха се първосвещениците и стареите народните в двора на първосвещеника, казващият се Каяфа, Цариградски 1871: Тогаз се събраха първосвещениците и книжниците и старейшините от народа в двора на първосвещеника, който се казваше Каиафа, […]

Read On No Comments

Матей 26:2

януари 20th 2017

GNT (NA27): οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ σταυρωθῆναι НОВ 2007: Познали сте, че след два дни пасхата става и Синът Човешкият ще бъде предаден в това да се разпне. Цариградски 1871: Знаете че след два дни ще бъде Пасха, и Син Человечески ще бъде […]

Read On No Comments

Матей 26:1

януари 19th 2017

GNT (NA27): καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ НОВ 2007: И стана когато свърши Исуса всички думите тези каза на учениците Си: Цариградски 1871: И когато свърши Исус всички тези думи, рече на учениците си: Протестантски 1940: Когато Исус свърши тия думи рече на учениците Си: Православен […]

Read On No Comments

Матей 25:46

януари 18th 2017

GNT (NA27): καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον НОВ 2007: И ще отидат тези в наказание вечно, а праведните в живот вечен. Цариградски 1871: И ще отидат те във вечна мъка; а праведните в живот вечен. Протестантски 1940: И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен […]

Read On No Comments

Матей 25:45

януари 17th 2017

GNT (NA27): τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε НОВ 2007: Тогава ще отговори им казвайки: Амин казвам ви казвам, върху докато не направихте на един от тези най-малките нито на Мен направихте. Цариградски 1871: Тогаз ще отговори и ще им рече: Истина ви […]

Read On No Comments

Матей 25:44

януари 16th 2017

GNT (NA27): τότε ἀποκριθήσονται καὶ αὐτοὶ λέγοντες κύριε πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι НОВ 2007: Тогава ще отговорят и те казващи: Господи, кога Те видяхме гладуващ или жадуващ или странник или гол или болен или в затвор и не послужихме Ти? […]

Read On No Comments

Матей 25:43

януари 15th 2017

GNT (NA27): ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με НОВ 2007: странник бях и не прибрахте Ме, гол и не облякохте Ме, боле и в затвор и не посетихте Ме. Цариградски 1871: странен бех, и не ме прибрахте, гол бех, и не ме […]

Read On No Comments


Архив