Евангелието
Нов български превод на Библията
Syndication feeds available
1871 MAT Mark luka john john

Матей 24:8

октомври 21st 2016

GNT (NA27): πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων НОВ 2007: А всички тези начало на страдания. Цариградски 1871: И всички това ще бъде начало на болежи. Протестантски 1940: Но всичко това ще бъде само начало на страдания, Православен 1992: а всичко това е начало на болки. WBTC 2000: Но всичко това е само като първите родилни […]

Read On No Comments

Матей 24:7

октомври 20th 2016

GNT (NA27): ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους НОВ 2007: Защото ще застане нация/етнос против нация/етнос и царство против царство и ще бъде глад и земетресения по места. Цариградски 1871: Защото ще възстане народ върх народ, и царство върх царство; и ще бъдат на места […]

Read On No Comments

Матей 24:6

октомври 19th 2016

GNT (NA27): μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε δεῖ γὰρ γενέσθαι ἀλλ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος НОВ 2007: А скоро/има ще чуете за войни и слухове военни; вижте да не се смущавате, защото трябва да бъде, но още не краят. Цариградски 1871: И ще чуете бойове и слухове военни. Гледайте, недейте […]

Read On No Comments

Матей 24:5

октомври 18th 2016

GNT (NA27): πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν НОВ 2007: защото много ще дойдат в името Ми казващи: Аз съм Христоса и много ще заблудят. Цариградски 1871: защото мнозина ще дойдат в мое име да казват: Аз съм Христос, и ще прелъстят мнозина. Протестантски 1940: защото […]

Read On No Comments

Матей 24:4

октомври 17th 2016

GNT (NA27): καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ НОВ 2007: И отговаряйки Исуса каза им: Гледайте някой да не ви заблуди, Цариградски 1871: Отвръща Исус и рече им: Пазете се да ви не прелъсти некой; Протестантски 1940: Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой; Православен […]

Read On No Comments

Матей 24:3

октомври 16th 2016

GNT (NA27): καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ ἰδίαν λέγοντες εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ συντελείας τοῦ αἰῶνος НОВ 2007: А седящ на планината на маслините, додоха Му учениците на саме казващи: Кажи ни, кога ще е и какво знамението […]

Read On No Comments

Матей 24:2

октомври 15th 2016

GNT (NA27): ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον ὃς οὐ καταλυθήσεται НОВ 2007: А Той отговаряйки каза им: Не виждате ли тези всички? Амин казвам ви: Никак няма да се остави тук камък на камък, който не ще се срине. Цариградски 1871: […]

Read On No Comments

Матей 24:1

октомври 14th 2016

GNT (NA27): καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἐπορεύετο καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ НОВ 2007: И излязъл Исуса от храма си отиваше и дойдоха учениците Му да Му покажат сградите на храма. Цариградски 1871: И като излезе Исус, отхождаше си от храма; и пристъпиха учениците му да […]

Read On No Comments


Архив