На фокус

Матей 1:1

βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαυὶδ υἱοῦ Ἀβραάμ
книга родословие Исус Христос син Давид син Авраам
N- –-NSF- N- –-GSF- N- –-GSM- N- –-GSM- N- –-GSM- N- –-GSM- N- –-GSM N- –-GSM

НОВ 2007: Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
Цариградски 1871: Родословието на Исуса Христа, Сина Давидова, сина Авраамова.
Протестантски 1940: Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
Православен 1992: Книга за живота на Иисуса Христа, Син Давидов, Син Авраамов.
WBTC 2000: Това е родословието на Исус Христос. Той беше потомък на Давид, а Давид – потомък на Авраам.
Верен 2002: Родословието на Иисус Христос, Син на Давид, Син на Авраам.

Матей 28:20

GNT (NA27): διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος
НОВ 2007: Поучавайки ги да пазят всички колкото заповядах ви и ето аз с вас съм всичките дни до свършека на века.
Цариградски 1871: и учете ги да пазят всичко що съм ви заповедал; и ето, аз съм с вас през всичките дни, до скончанието на века. Амин.
Протестантски 1940: като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].
Православен 1992: и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.
WBTC 2000: Учете ги да изпълняват всичко, което съм ви заповядал. И помнете: аз ще бъда винаги с вас до края на света.“
Верен 2002: като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)