Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:11

април 29th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
НОВ 2007: и похулиха Бога на небето от болките си и от раните си, и не се покаяха от делата си.

Цариградски 1871: и похулиха Бога небеснаго за болежите си и за струпите си, и не се покаяха от делата си.
Протестантски 1940: и похулиха небесния Бог поради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.
Православен 1992: и похулиха Небесния Бог поради болките и раните си, ала се не разкаяха за делата си.
WBTC 2000: похулиха Бога на небето заради болките и раните си, но отказаха да се покаят и отвърнат от делата си.
ББД 2000: и похулиха небесния Бог поради болките и раните си, и не се покаяха за делата си.
Верен 2002: и похулиха небесния Бог заради болките си и раните си, и не се покаяха за делата си.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου
НОВ 2007: И петият изля чашата си върху трона на звяра; и стана царството тъмно и хапеха езиците си от болките,

Цариградски 1871: И петият ангел изле чашата […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
НОВ 2007: И шестият изля чашата си на реката голямата Ефрата; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, от изток на […]

Next Entry

Архив