Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:12

април 30th 2012 in Откровение

GNT (NA27): καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου
НОВ 2007: И шестият изля чашата си на реката голямата Ефрата; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, от изток на слънцето.

Цариградски 1871: И шестият ангел изле чашата си връх големата река Евфрат; и пресъхна водата й за да се приготви пътът на царете които са от изток на слънцето.
Протестантски 1940: Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
Православен 1992: Шестият Ангел изля чашата си в голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят за царете от изгрев слънце.
WBTC 2000: Шестият ангел изля купата си върху великата река Ефрат. Водите й пресъхнаха, за да се подготви пътя на царете, които трябваше да дойдат от изток.
ББД 2000: Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток.
Верен 2002: И шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и водата й пресъхна, за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν
НОВ 2007: и похулиха Бога на небето от болките си и от раните си, и не се покаяха от делата си.

Цариградски 1871: и похулиха Бога небеснаго за болежите си и за струпите […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ εἶδον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δράκοντος καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τοῦ στόματος τοῦ ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ἀκάθαρτα ὡς βάτραχοι
НОВ 2007: И видях от устата на дракона и от устата на звяра и от устата на лъжепророка духове три нечисти като жаби;

Цариградски 1871: И видех три нечисти духове подобни […]

Next Entry

Архив