Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:40

юни 26th 2014 in Марк

GNT (NA27): ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη
НОВ 2007: А бяха и жени от далеч гледащи, между които и Мария Магдалината и Мария, на Якова малкия и Йосия майка, и Саломия;
Цариградски 1871: Имаше още и жени които гледаха от далеч, между които бе и Мария Магдалина, и Мария майката на Якова малаго и на Иосия, и Саломия;
Протестантски 1940: Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;
Православен 1992: Имаше там и жени, които гледаха отдалеч; между тях беше и Мария Магдалина, и Мария, майка на малкия Иаков и на Иосия, и Саломия,
WBTC 2000: Там имаше няколко жени, които наблюдаваха от разстояние. Сред тях бяха Мария Магдалина, Мария – майката на по-малкия Яков и Йосия – и Саломия.
ББД 2000: Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;
Верен 2002: Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена, Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν
НОВ 2007: А видял стотникът застанал срещу Него, че така издъхна, каза: Наистина, Този човек Син Божи бе.
Цариградски 1871: А като виде стотникът, който стоеше срещу него, че като извика така, издъхна, рече: […]

Previous Entry

GNT (NA27): αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα
НОВ 2007: които, когато беше в Галилеята, следваха Го и служеха Му; и други много от възлезлите с Него в Ерусалим.
Цариградски 1871: които, и когато беше Исус в Галилея, следваха го и слугуваха му; и […]

Next Entry

Архив