Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:42

юни 28th 2014 in Марк

GNT (NA27): καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης ἐπεὶ ἦν παρασκευή ὅ ἐστιν προσάββατον
НОВ 2007: И вече вечер станало, защото бе приготовление, което е предсъбота,
Цариградски 1871: И когато вече стана вечер, (защото беше петък, сиреч, срещу събота,)
Протестантски 1940: И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден сиреч, срещу събота,
Православен 1992: И когато вече мръкна, – понеже беше петък, сиреч, срещу събота, –
WBTC 2000: Беше Подготвителен ден, тоест денят преди съботата, и вече се бе стъмнило.
ББД 2000: И когато вече се свечери, понеже беше денят на Приготовлението, т.е. преди събота,
Верен 2002: И когато вече се свечери, понеже беше денят на приготовлението, тоест денят преди съботата,
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): αἳ ὅτε ἦν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι πολλαὶ αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα
НОВ 2007: които, когато беше в Галилеята, следваха Го и служеха Му; и други много от възлезлите с Него в Ерусалим.
Цариградски 1871: които, и когато беше Исус в Галилея, следваха го и слугуваха му; и […]

Previous Entry

GNT (NA27): ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας εὐσχήμων βουλευτής ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ τολμήσας εἰσῆλθεν πρὸς τὸν Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
НОВ 2007: дошъл Йосифа от Ариматея, почтен съветник, който и сам бе очакващ царството на Бога, и осмели [се] дойде при Пилата и поиска тялото на Исуса.
Цариградски […]

Next Entry

Архив