Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:10

юни 18th 2017 in Матей

GNT (NA27): τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται
НОВ 2007: Тогава казва им Исуса: Не се страхувайте. Идете съобщяте на братята Ми за да идат в Галилеята дори ще Ме видят.
Цариградски 1871: Тогаз казва им Исус: Не бойте се; идете, известете на братята ми, да идат в Галилея, и там ще ме видят.
Протестантски 1940: Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
Православен 1992: тогава Иисус им казва: не бойте се; идете и обадете на братята Ми, да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
WBTC 2000: Тогава Исус им каза: „Не се страхувайте! Идете и кажете на учениците ми да отидат в Галилея. Там ще ме видят.“
ББД 2000: Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.
Верен 2002: Тогава Иисус им каза: Не се бойте. Идете и кажете на братята Ми да отидат в Галилея, и там ще Ме видят.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ
НОВ 2007: И ето Исус срещна ги казвайки: Радвайте [се]! А приближили хванаха Му нозете и поклониха [се] Нему.
Цариградски 1871: И когато отхождаха да известят на учениците му, ето Исус ги срещна, и каза: Радвайте се. А […]

Previous Entry

GNT (NA27): πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
НОВ 2007: А отивайки си, ето някои от стражата влезли в града разказаха на първосвещениците всички станалите.
Цариградски 1871: А когато те отиваха, ето некои от стражата дойдоха в града, и известиха на първосвещениците, всичко що бе станало. […]

Next Entry

Архив