Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:11

юни 19th 2017 in Матей

GNT (NA27): πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα
НОВ 2007: А отивайки си, ето някои от стражата влезли в града разказаха на първосвещениците всички станалите.
Цариградски 1871: А когато те отиваха, ето некои от стражата дойдоха в града, и известиха на първосвещениците, всичко що бе станало.
Протестантски 1940: Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.
Православен 1992: Когато те отиваха, ето, някои от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало.
WBTC 2000: Когато жените отидоха да кажат на учениците, няколко войника, които пазеха гробницата, дойдоха в града и разказаха на главните свещеници всичко, което се беше случило.
ББД 2000: Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на първосвещениците всичко, което беше станало.
Верен 2002: Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς μὴ φοβεῖσθε ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με ὄψονται
НОВ 2007: Тогава казва им Исуса: Не се страхувайте. Идете съобщяте на братята Ми за да идат в Галилеята дори ще Ме видят.
Цариградски 1871: Тогаз казва им Исус: Не бойте се; идете, известете на […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
НОВ 2007: И събрали се със стареите и също план взели, сребърници достатъчно дадоха на войниците:
Цариградски 1871: И те като се събраха със старейшините, и като се съветваха, дадоха на войните сребро доволно,
Протестантски 1940: И те, като се събраха със […]

Next Entry

Архив