Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:16

юни 24th 2017 in Матей

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса.
Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
Православен 1992: А единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Иисус;
WBTC 2000: Единадесетте ученика отидоха в Галилея и се качиха на хълма, на който Исус им беше казал да отидат.
ББД 2000: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил.
Верен 2002: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Иисус им определи.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας
НОВ 2007: А тези взели сребърниците направиха като бяха научени и се разнесе словото това от юдеи до [ден] днешен .
Цариградски 1871: И те като взеха парите, сториха както беха научени. И разчу се това […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν
НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха.
Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се […]

Next Entry

Архив