Евангелието
Нов български превод на Библията

Матей 28:17

юни 25th 2017 in Матей

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν
НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха.
Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха.
Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
WBTC 2000: Там го видяха и му се поклониха, но някои от тях не повярваха, че това наистина е той.
ББД 2000: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
Верен 2002: И като Го видяха, Му се поклониха; а някои се усъмниха.
requiredrequired - won't be displayed


Your Comment:

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса.
Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус.
Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето […]

Previous Entry

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята.
Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. […]

Next Entry

Архив