Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 16:10

юли 13th 2014

GNT (NA27): ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν τοῖς μετ αὐτοῦ γενομένοις πενθοῦσι καὶ κλαίουσιν НОВ 2007: Тази отишла, извести на тези с Него, станали жалеещи и плачещи. Цариградски 1871: Тя отиде та извести на тия които беха с него, когато жалееха и плачеха. Протестантски 1940: Тя отиде и извести на тия, които бяха Го придружавали, и които […]

Read On No Comments

Марк 16:9

юли 12th 2014

GNT (NA27): ἀναστὰς δὲ πρωῒ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ παρ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια НОВ 2007: [А възкръснал сутрин първа на седмицата, се яви първо на Мария Магдалината от която бе изгонил седем демона. Цариградски 1871: И като възкръсна рано в първият ден на седмицата, яви се най-първо на Мария Магдалина, от […]

Read On No Comments

Марк 16:8

юли 11th 2014

GNT (NA27): καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ НОВ 2007: И излезли побягнаха от гроба, имаше защото в тях трепет и ужас, и нищо не говориха страхуваха се защото. Цариградски 1871: И те излезоха скоро и побегнаха от гроба; понеже трепет и ужас […]

Read On No Comments

Марк 16:7

юли 10th 2014

GNT (NA27): ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν НОВ 2007: Но идете кажете на учениците Му и Петра, че преварва ви в Галилеята. Там ще Го видите, както каза ви. Цариградски 1871: Но идете, кажете на учениците му и на […]

Read On No Comments

Марк 16:6

юли 9th 2014

GNT (NA27): ὁ δὲ λέγει αὐταῖς μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν НОВ 2007: А този казва им: Не [се] чудете! Исус търсите, Назарянина, разпнатия. Възкръсна! Не е тук. Ето мястото, където положиха Го. Цариградски 1871: А той им казва: Недейте се ужасава: […]

Read On No Comments

Марк 16:5

юли 8th 2014

GNT (NA27): καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν НОВ 2007: И влезли в гроба, видяха младеж седящ в отдясно, облечен в роба бяла и се удивиха. Цариградски 1871: И като влезоха в гробът, видеха едного юноша че седеше от десно, облечен с бела одежда; и […]

Read On No Comments

Марк 16:4

юли 7th 2014

GNT (NA27): καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα НОВ 2007: И погледнали виждат, че отвален камъка, беше защото голям много. Цариградски 1871: И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем. Протестантски 1940: А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. Православен 1992: И като погледнаха, […]

Read On No Comments

Марк 16:3

юли 6th 2014

GNT (NA27): καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου НОВ 2007: И казваха на себе си: Кой ще отвали ни камъка от вратата на гроба? Цариградски 1871: И казваха си помежду си: Кой ще ни отвали камика от вратата на гроба? Протестантски 1940: И думаха помежду си: Кой […]

Read On No Comments

Марк 16:2

юли 5th 2014

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето. Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето. Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на […]

Read On No Comments

Марк 16:1

юли 4th 2014

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го. Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха […]

Read On No Comments


Архив