Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:12

април 30th 2012

GNT (NA27): καὶ ὁ ἕκτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ποταμὸν τὸν μέγαν τὸν Εὐφράτην καὶ ἐξηράνθη τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἵνα ἑτοιμασθῇ ἡ ὁδὸς τῶν βασιλέων τῶν ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου НОВ 2007: И шестият изля чашата си на реката голямата Ефрата; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, от изток […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:11

април 29th 2012

GNT (NA27): καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν НОВ 2007: и похулиха Бога на небето от болките си и от раните си, и не се покаяха от делата си. Цариградски 1871: и похулиха Бога небеснаго за болежите си и […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:10

април 28th 2012

GNT (NA27): καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἐσκοτωμένη καὶ ἐμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου НОВ 2007: И петият изля чашата си върху трона на звяра; и стана царството тъмно и хапеха езиците си от болките, Цариградски 1871: И петият ангел изле […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:9

април 27th 2012

GNT (NA27): καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν НОВ 2007: И изгориха се човеците със жега голяма и похулиха името на Бога, имащият властта над язвите тези, и не се покаяха да отдадат Му слава. […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:8

април 26th 2012

GNT (NA27): καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί НОВ 2007: И четвъртият изля чашата си на слънцето и даде му се да гори човеците с огън. Цариградски 1871: И четвъртият ангел изле чашата си на слънцето; и даде му се да жеже человеците […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:7

април 25th 2012

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος ναί κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις σου НОВ 2007: И чух от олтара казващ: Да, Господи Боже Всемогъщи, истинни и прави съдбите Ти. Цариградски 1871: чух друг ангел от олтаря че казваше: Ей, Господи Боже Вседържителю, истинни и праведни са твоите съдби. Протестантски […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:6

април 24th 2012

GNT (NA27): ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν ἄξιοί εἰσιν НОВ 2007: защото кръв на светии и на пророци проляха, и кръв им Си дал да пият кръв. Заслужили са. Цариградски 1871: Понеже кръв на светии и на пророци пролеха, и кръв им си дал да пият; защото са достойни […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:5

април 23rd 2012

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος δίκαιος εἶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν ὁ ὅσιος ὅτι ταῦτα ἔκρινας НОВ 2007: И чух ангела на водите, казващ: Праведен Си биващият и билият Ти, Светият, защото така отсъди; Цариградски 1871: И чух ангела на водите че казваше: Праведен си, Господи, който си, и който […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:4

април 22nd 2012

GNT (NA27): καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα НОВ 2007: И третият изля чашата си в реките и изворите на вода; и стана кръв. Цариградски 1871: И третият ангел изле чашата си в реките и в изворите водни; и станаха кръв. Протестантски 1940: […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:3

април 21st 2012

GNT (NA27): καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ ἐν τῇ θαλάσσῃ НОВ 2007: И вторият изля чашата си в морето; и то стана кръв като на мъртвец, и всяка душа на живот умря в морето. Цариградски 1871: И вторият ангел […]

Read On No Comments


Архив