Евангелието
Нов български превод на Библията

Откровение на Йоан 16:2

април 20th 2012

GNT (NA27): καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐγένετο ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ НОВ 2007: И отиде първият и изля чашата си на земята; и стана рана лоша и зла на човеците, имащи […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 16:1

април 19th 2012

GNT (NA27): καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν НОВ 2007: И чух силен глас от храма, казващ на седемте ангела: Идете и излейте седемте чаши на Божия гняв на земята. Цариградски 1871: И чух из храма глас […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:8

април 18th 2012

GNT (NA27): καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων НОВ 2007: Изпълни се храмът от дим, от славата на Бога и от силата Му; и никой не можеше да влезе в храма, […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:7

април 17th 2012

GNT (NA27): καὶ ἓν ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων НОВ 2007: И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем чаши златни, пълни с гнева на Бога, живеещият във вечностите на вечностите. Цариградски 1871: И […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:6

април 16th 2012

GNT (NA27): καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς НОВ 2007: и излязоха седемте ангела държащи[те] седемте язви, от храма, облечени в лен чист светъл и препасани през гърдите с пояси златни. Цариградски 1871: и излезоха из храма […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:5

април 15th 2012

GNT (NA27): καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ НОВ 2007: И след тези видях и отвори се храмът на скинията на свидетелството в небето; Цариградски 1871: И след това видех, и, ето, на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството; Протестантски 1940: И след това […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:4

април 14th 2012

GNT (NA27): τίς οὐ μὴ φοβηθῇ κύριε καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου ὅτι μόνος ὅσιος ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν НОВ 2007: Кой не ще се бои, Господи, прослави името Ти? Защото сам свят, защото всички народите ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:3

април 13th 2012

GNT (NA27): καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἀρνίου λέγοντες μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοί σου ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν НОВ 2007: И пееха песента на Мойсей, слугата на Бога, и песента на Агнето, казвайки: Велики и […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:2

април 12th 2012

GNT (NA27): καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρί καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνος αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ НОВ 2007: И видях като море стъклено, смесено с огън и побеждаващите над звяра и над образа му […]

Read On No Comments

Откровение на Йоан 15:1

април 11th 2012

GNT (NA27): καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ НОВ 2007: И видях друго знамение в небето голямо и чудно: Ангели имащи язви седем последните, защото в тях се изпълва гневът на Бога. Цариградски 1871: И видех […]

Read On No Comments


Архив