Откровение на Йоан 16:8

GNT (NA27): καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς ἀνθρώπους ἐν πυρί НОВ 2007: И четвъртият изля чашата си на слънцето и даде му се да гори човеците с огън. Цариградски 1871: И четвъртият ангел изле чашата си на слънцето; и даде му се да жеже человеците […]