Евангелието
Нов български превод на Библията

Марк 15:40

юни 26th 2014

GNT (NA27): ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι ἐν αἷς καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰακώβου τοῦ μικροῦ καὶ Ἰωσῆτος μήτηρ καὶ Σαλώμη НОВ 2007: А бяха и жени от далеч гледащи, между които и Мария Магдалината и Мария, на Якова малкия и Йосия майка, и Саломия; Цариградски 1871: Имаше още и […]

Read On No Comments

Марк 15:39

юни 25th 2014

GNT (NA27): ἰδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν ἀληθῶς οὗτος ὁ ἄνθρωπος υἱὸς θεοῦ ἦν НОВ 2007: А видял стотникът застанал срещу Него, че така издъхна, каза: Наистина, Този човек Син Божи бе. Цариградски 1871: А като виде стотникът, който стоеше срещу него, че като извика така, издъхна, […]

Read On No Comments

Марк 15:38

юни 24th 2014

GNT (NA27): καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο ἀπ ἄνωθεν ἕως κάτω НОВ 2007: И завесата на храма се раздра в две от горе до долу. Цариградски 1871: И завесата на храмът се раздра на две, от горе до долу. Протестантски 1940: И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. […]

Read On No Comments

Марк 15:37

юни 23rd 2014

GNT (NA27): ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν НОВ 2007: А Исуса, издал глас голям, издъхна. Цариградски 1871: А Исус като издаде глас голем, издъхна. Протестантски 1940: А Исус като издаде силен глас, издъхна. Православен 1992: А Иисус, като издаде висок глас, издъхна. WBTC 2000: А Исус, като извика силно, издъхна. ББД 2000: А […]

Read On No Comments

Марк 15:36

юни 22nd 2014

GNT (NA27): δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας σπόγγον ὄξους περιθεὶς καλάμῳ ἐπότιζεν αὐτόν λέγων ἄφετε ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας καθελεῖν αὐτόν НОВ 2007: Но изтичал някой и напълнил гъба с оцет, сложил на тръст поеше Го казвайки: Оставете да видим дали идва Илия да Го свали. Цариградски 1871: И завтече се един, и напълни гъба […]

Read On No Comments

Марк 15:35

юни 21st 2014

GNT (NA27): καί τινες τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ἴδε Ἠλίαν φωνεῖ НОВ 2007: И някои застаналите там, чули казваха: Ето Илия повика. Цариградски 1871: И некои от стоящите там като чуха казваха: Ето, Илия вика. Протестантски 1940: И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия. Православен 1992: Някои от стоещите там, като […]

Read On No Comments

Марк 15:34

юни 20th 2014

GNT (NA27): καὶ τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ ελωι ελωι λεμα σαβαχθανι ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον ὁ θεός μου ὁ θεός μου εἰς τί ἐγκατέλιπές με НОВ 2007: И на деветия час извика Исуса с глас висок: „Елои, Елои, Лама Савахтани“? което е преведено: Боже Мой, Боже Мой, защо остави Ме? Цариградски 1871: […]

Read On No Comments

Марк 15:33

юни 19th 2014

GNT (NA27): καὶ γενομένης ὥρας ἕκτης σκότος ἐγένετο ἐφ ὅλην τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης НОВ 2007: И станало час шести, тъмнина стана върху цялата земя до час девети. Цариградски 1871: И като дойде шестият час, стана тъма по всичката земя, до деветият час. Протестантски 1940: А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, […]

Read On No Comments

Марк 15:32

юни 18th 2014

GNT (NA27): ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν НОВ 2007: Христос, царят Израйлев, да слиза сега от кръста, да видим и повярваме. И съразпнатите с Него обиждаха Го. Цариградски 1871: Христос царът Израилев нека слезе сега от кръста, да видим […]

Read On No Comments

Марк 15:31

юни 17th 2014

GNT (NA27): ὁμοίως καὶ οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι НОВ 2007: И подобно първосвещениците подиграващи между един друг с книжниците казваха: Други спаси, себе си не може да спаси. Цариградски 1871: Подобно и първосвещениците, с книжниците присмиваха му се помежду си и думаха: Други е […]

Read On No Comments


Архив