Матей 28:18

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята. Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и …