Марк 1:3

GNT (NA27): φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ НОВ 2007: Глас на викащ в пустинята: Пригответе пътя Господен, прави направете пътеките Му“. Цариградски 1871: „Глас на едного, който вика в пустинята: Пригответе пътя Господен, прави правете неговите пътеки. “ Протестантски 1940: Глас на един, който вика в …