Марк 1:2

GNT (NA27): καθὼς γέγραπται ἐν τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ ἰδοὺ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου НОВ 2007: както е писано в Исая пророкa : „Ето, изпращам вестителя Ми пред лицето Ти, Който ще устрои пътя Ти. Цариградски 1871: както е писано в пророците: „Ето, аз проваждам вестителя си …