Матей 28:17

GNT (NA27): καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν οἱ δὲ ἐδίστασαν НОВ 2007: И видели Го поклониха [се], а тези [се] съмняваха. Цариградски 1871: И като го видеха, поклониха му се; а некои се усъмниха. Протестантски 1940: И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха. Православен 1992: и като Го видяха, поклониха Му се; …