1 Йоан 1:2

GNT (NA27): καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν НОВ 2007: и животът се откри, и сме видели, и свидетелстваме, и известяваме ви живота вечния, който бе с Отца и ни се откри, Цариградски 1871: (и животът се яви, …