Йоан 21:25

GNT (NA27): ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ’ ἕν οὐδ’ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία НОВ 2007: А има и други много, които направи Исус; които ако се напишеха по едно, не ми се струва и света да събере написаните книги. Цариградски 1871: Но растете …