Откровение на Йоан 22:18

GNT (NA27): μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ НОВ 2007: Свидетелствувам аз на всеки слушащ думите на пророчеството на книгата тази: Ако прибави на тях, ще прибави Бога на него язвите, …