Откровение на Йоан 1:1

GNT (NA27): ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ НОВ 2007: Откровение Исус Христово, което даде му Бог, да покаже на слугите Си, което е нужно да стане скоро, и обяви изпратил чрез ангела …