Откровение на Йоан 22:17

GNT (NA27): καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν ἔρχου καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω ἔρχου καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν НОВ 2007: И Духът и невестата казват: Ела. И чуващият да каже: Ела. И жадуващият да дойде, желаещият да приеме вода на живот даром. Цариградски 1871: И Духът и невестата …