Марк 1:4

GNT (NA27): ἐγένετο Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν НОВ 2007: Бе Йоан кръщаващ в пустинята и проповядващ кръщение на покаяние за прошка на грехове. Цариградски 1871: Дойде Иоан та кръщаваше в пустинята, и проповедваше кръщение на покаяние за прощаване на греховете. Протестантски 1940: Иоан дойде, който кръщаваше …