Марк 1:5

GNT (NA27): καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες καὶ ἐβαπτίζοντο ὑπ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν НОВ 2007: И излизаше при него цяла Юдейската страна и ерусалимляните всички и кръщаваха се чрез него в реката Йордан изповядващи греховете си. Цариградски 1871: И излезваше към него …