Матей 1:3

GNT (NA27): Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φάρες καὶ τὸν Ζάρα ἐκ τῆς Θαμάρ Φάρες δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ НОВ 2007: А Юда роди Фареса и Зара от Тамара ; а Фарес роди Есрома; а Есром роди Арама; Цариградски 1871: а Юда роди Фареса и Зара от Тамар; а Фарес роди …