Матей 28:9

GNT (NA27): καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς λέγων χαίρετε αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ НОВ 2007: И ето Исус срещна ги казвайки: Радвайте [се]! А приближили хванаха Му нозете и поклониха [се] Нему. Цариградски 1871: И когато отхождаха да известят на учениците му, ето Исус ги срещна, и каза: Радвайте …