Марк 16:7

GNT (NA27): ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν НОВ 2007: Но идете кажете на учениците Му и Петра, че преварва ви в Галилеята. Там ще Го видите, както каза ви. Цариградски 1871: Но идете, кажете на учениците му и на …