Марк 16:6

GNT (NA27): ὁ δὲ λέγει αὐταῖς μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον ἠγέρθη οὐκ ἔστιν ὧδε ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν НОВ 2007: А този казва им: Не [се] чудете! Исус търсите, Назарянина, разпнатия. Възкръсна! Не е тук. Ето мястото, където положиха Го. Цариградски 1871: А той им казва: Недейте се ужасава: …