Марк 16:5

GNT (NA27): καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς περιβεβλημένον στολὴν λευκήν καὶ ἐξεθαμβήθησαν НОВ 2007: И влезли в гроба, видяха младеж седящ в отдясно, облечен в роба бяла и се удивиха. Цариградски 1871: И като влезоха в гробът, видеха едного юноша че седеше от десно, облечен с бела одежда; и …