Марк 16:4

GNT (NA27): καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα НОВ 2007: И погледнали виждат, че отвален камъка, беше защото голям много. Цариградски 1871: И като погледнаха, видеха че камикът бе отвален; защото беше твърде голем. Протестантски 1940: А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът бе отвален. Православен 1992: И като погледнаха, …