Матей 28:16

GNT (NA27): οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς НОВ 2007: А единайсетте ученика отидоха в Галилеята, на планината където заповяда им Исуса. Цариградски 1871: А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на гората дето им заръча Исус. Протестантски 1940: А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на …