Откровение на Йоан 16:11

GNT (NA27): καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ ἐκ τῶν ἑλκῶν αὐτῶν καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν НОВ 2007: и похулиха Бога на небето от болките си и от раните си, и не се покаяха от делата си. Цариградски 1871: и похулиха Бога небеснаго за болежите си и …