Марк 16:2

GNT (NA27): καὶ λίαν πρωῒ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου НОВ 2007: И рано сутрин първата на седмицата идват на гроба, изгряло слънцето. Цариградски 1871: И много рано в първия ден на седмицата идват на гроба, когато изгрея слънцето. Протестантски 1940: И в първия ден на седмицата дохождат на …