Марк 16:1

GNT (NA27): καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν НОВ 2007: И минала съботата, Мария Магдалината, Мария Якововата и Саломия купиха аромати дошли да помажат го. Цариградски 1871: И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха …