Марк 15:47

GNT (NA27): ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ἐθεώρουν ποῦ τέθειται НОВ 2007: А Марията Магдалината и Марията Йосиевата майка го гледаха къде се полагаше. Цариградски 1871: А Мария Магдалина и Мария майката Иосиева гледаха де го полагаха. Протестантски 1940: А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха. Православен …