Матей 28:18

GNT (NA27): καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς
НОВ 2007: И дошъл Исуса каза им казвайки: Даде Ми се всяка в небе власт и на земята.
Цариградски 1871: И пристъпи Исус та им говори и рече: Даде ми се всяка власт на небето и на земята.
Протестантски 1940: Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Православен 1992: И като се приближи Иисус, заговори и им рече: даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
WBTC 2000: Тогава Исус се приближи до тях и каза: „Дадена ми е цялата власт в небето и на земята.
ББД 2000: Тогава Исус се приближи към тях и им каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
Верен 2002: Тогава Иисус се приближи към тях и им говори, като каза: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.